[1]
Cherkasov, V.G., Dzevulska, I.V., Kovalchuk, O.I., Cherkasov, E.V., Malikov, O.V., Lachtadyr, T.V., Tytarenko, V.M. and Matkivska, R.M. 2017. Ultrastructural changes in the endothelium of intraorganic hemocapillares under the condition of burn disease treatment by the combined hyperosmolar solutions. Reports of Morphology. 21, 1 (Oct. 2017), 96-102.