(1)
Cherkasov, V. G.; Dzevulska, I. V.; Kovalchuk, O. I.; Cherkasov, E. V.; Malikov, O. V.; Lachtadyr, T. V.; Tytarenko, V. M.; Matkivska, R. M. Ultrastructural Changes in the Endothelium of Intraorganic Hemocapillares under the Condition of Burn Disease Treatment by the Combined Hyperosmolar Solutions. Reports of Morphology 2017, 21, 96-102.