CHERKASOV, V. G.; DZEVULSKA, I. V.; KOVALCHUK, O. I.; CHERKASOV, E. V.; MALIKOV, O. V.; LACHTADYR, T. V.; TYTARENKO, V. M.; MATKIVSKA, R. M. Ultrastructural changes in the endothelium of intraorganic hemocapillares under the condition of burn disease treatment by the combined hyperosmolar solutions. Reports of Morphology, v. 21, n. 1, p. 96-102, 27 out. 2017.