MOROZ, V. M.; YOLTUKHIVSKYY, M. V.; TYSCHENKO, Y. V.; BOGOMAZ, O. V.; MOSKOVKO, G. S. Spatio-temporal parameters of gait in adolescent, youth and middle age women. Reports of Morphology, v. 21, n. 1, p. 184-189, 27 Oct. 2017.