OFFICIAL JOURNAL OF THE SCIENTIFIC SOCIETY OF
ANATOMISTS, HISTOLOGISTS, EMBRYOLOGISTS AND
TOPOGRAPHIC ANATOMISTS OF UKRAINE
ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ
REPORTS OF MORPHOLOGY
DOI: 10.31393
ISSN 1818-1295
eISSN 2616-6194
Vol. 27, №4, 2021
Scientific peer-reviewed journal in the fields of normal and pathological anatomy, histology, cytology
and embryology, topographical anatomy and operative surgery, biomedical anthropology, ecology,
molecular biology, biology of development
Published since 1993
Periodicity: 4 times a year
Vinnytsya 2021
ORIGINAL ARTICLES
ВIСНИК МОРФОЛОГIЇ - REPORTS OF MORPHOLOGY
Founded by the "Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists, and Topographic
Anatomists of Ukraine" and National Pyrogov Memorial Medical University, Vinnytsya in 1993
Certificate of state registration КВ №9310 from 02.11.2004
Professional scientific publication of Ukraine in the field of medical sciences in specialties 221, 222, 228, 229
According to the list of professional scientific publications of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine
No. 1188 of 24.09.2020
Professional scientific publication of Ukraine in the field of biological sciences in specialty 091
According to the list of professional scientific publications of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine
No. 1471 of 26.11.2020
Chairman of the editorial board - Chaikovsky Yu.B. (Kyiv)
Vice-chairman of editorial board - Pivtorak V.I. (Vinnytsya), Kovalchuk O.I. (Kyiv)
Responsible editor - Gunas I.V. (Vinnytsya)
Secretary - Kaminska N.A. (Vinnytsya)
Editorial Board Members:
Berenshtein E.L. (Jerusalem), Byard R. (Adelaida), Dgebuadze М.А. (Tbilisi), Graeb C. (Hof),
Gulmen M.K. (Adana), Guminskyi Yu.Y. (Vinnytsya), Herashchenko S.B. (Ivano-Frankivsk),
Juenemann A.G.M. (Rostock), Kryvko Yu.Ya. (Lviv), Ocheredko O.M. (Vinnytsya), Rejdak R. (Lublin),
Sarafyniuk L.А. (Vinnytsya), Shepitko V.I. (Poltava), Shinkaruk-Dykovytska M.M. (Vinnytsya),
Stechenko L.O. (Kyiv), Wójcik Waldemar (Lublin)
Editorial council:
Appelhans O.L. (Odessa), Bulyk R.Ye. (Chernivtsi), Fedonyuk L.Ya. (Ternopil), Fomina L.V. (Vinnytsya),
Furman Yu.M. (Vinnytsya), Gerasymyuk I.Ye. (Ternopil), Golovatskyy A.S. (Uzhgorod), Kostylenko Yu.P.
(Poltava), Lutsyk O.D. (Lviv), Maievskyi O.Ye. (Kyiv), Mateshuk-Vatseba L.R. (Lviv), Mishalov V.D. (Kyiv),
Nebesna Z.M. (Ternopil), Olkhovskyy V.O. (Kharkiv), Piskun R.P. (Vinnytsya), Rudyk S.K. (Kyiv),
Sherstyuk O.O. (Poltava), Shevchuk Yu.G. (Vinnytsya), Sikora V.Z. (Sumy), Skybo G.G. (Kyiv),
Slobodian O.M. (Chernivtsi), Shkolnikov V.S. (Vinnytsya), Sokurenko L.M. (Kyiv), Tereshchenko V.P.
(Kyiv), Topka E.G. (Dnipro), Tverdokhlib I.V. (Dnipro), Yatsenko V.P. (Kyiv), Yeroshenko G.A. (Poltava)
Approved by the Academic Council of National Pyrogov Memorial Medical University, Vinnytsya, protocol
№3 from 25.11.2021.
Indexation: CrossRef, Index Copernicus, Google Schoolar Metrics, National Library of Ukraine
Vernadsky
Address editors and publisher:
Pyrogov Str. 56,
Vinnytsya, Ukraine - 21018
Tel.: +38 (0432) 553959
E-mail: nila@vnmu.edu.ua
Computer page-proofs - Klopotovska L.O.
Translator - Gunas V.I.
Technical support - Levenchuk S.S., Parashuk O.I.
Scientific editing - editorship
The site of the magazine - https://morphology-journal.com
ORIGINAL ARTICLES
CONTENT
Andriievskyi I.I., Serebrennikova О.А., Bondar S.A., Shayuk A.V., Gunas I.V. Prognostic
assessment of constitutional indicators influence on the indicators of personality traits of practically
healthy women with different somatotypes ..................................................................................................... 5
Balytskyy V.V. Morphological evaluation of anal canal wound healing after combined operations for
combined anorectal pathology ..................................................................................................................... 13
Khasawneh Ahmad Raed, Serheta I.V., Belik N.V., Dovhan A.O., Zhuchenko I.I. Girth body
dimensions in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity ................................................ 22
Maryenko N.I., Stepanenko O.Yu. Fractal analysis as a method of morphometric study of linear
anatomical objects: modified Caliper method ............................................................................................... 28
Obadeh Bassam Abdel-Rahman Al-Qaraleh, Maievskyi О.Ye., Glushak А.А., Olkhova І.V.,
Chaika H.V. Total, longitudinal and transverse body sizes in men with psoriasis of different somatotypes ...... 35
Pidvalna U.Ye., Beshley D.M., Mirchuk M.Z., Mateshuk-Vatseba L.R. Normal values of coronary
arteries branching height in women .............................................................................................................. 41
Drachevska I.Yu., Dmitriev М.О., Likhitskyi O.М, Perlova A.V., Gunas I.V. Determination of normative
cephalometric parameters according to the Downs method for Ukrainian young men and young women
with different face types ............................................................................................................................... 47
Tiron O.I. Morphological changes in the white rats' thyroid gland 14 days after simulated thermal trauma
of the skin on the background of the administration of 0.9 % NaCl solution ................................................... 53
Nabil Basim Yousif Haddad Features of skinfold thickness in men with benign nevi .................................... 59
Stetsuk Ye. V., Shepitko V. I. Influence of quercetin on morphological changes in rats testes after
180 days during central deprivation of luteinizing hormone ............................................................................ 65