OFFICIAL JOURNAL OF THE SCIENTIFIC SOCIETY OF
ANATOMISTS, HISTOLOGISTS, EMBRYOLOGISTS AND
TOPOGRAPHIC ANATOMISTS OF UKRAINE
ВІСНИК МОРФОЛОГІЇ
REPORTS OF MORPHOLOGY
DOI: 10.31393
ISSN 1818-1295
eISSN 2616-6194
Vol. 28, 2, 2022
Scientific peer-reviewed journal in the fields of normal and pathological anatomy, histology, cytology
and embryology, topographical anatomy and operative surgery, biomedical anthropology, ecology,
molecular biology, biology of development
Published since 1993
Periodicity: 4 times a year
Vinnytsya 2022
ORIGINAL ARTICLES
ВIСНИК МОРФОЛОГIЇ - REPORTS OF MORPHOLOGY
Founded by the "Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists, and Topographic
Anatomists of Ukraine" and National Pyrogov Memorial Medical University, Vinnytsya in 1993
Certificate of state registration КВ №9310 from 02.11.2004
Professional scientific publication of Ukraine in the field of medical sciences in specialties 221, 222, 228, 229
According to the list of professional scientific publications of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine
No. 1188 of 24.09.2020
Professional scientific publication of Ukraine in the field of biological sciences in specialty 091
According to the list of professional scientific publications of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine
No. 1471 of 26.11.2020
Chairman of the editorial board - Moroz V.M. (Vinnytsya)
Vice-chairman of editorial board - Pivtorak V.I. (Vinnytsya), Kovalchuk O.I. (Kyiv)
Responsible editor - Gunas I.V. (Vinnytsya)
Secretary - Kaminska N.A. (Vinnytsya)
Editorial Board Members:
Berenshtein E.L. (Jerusalem), Byard R. (Adelaida), Dgebuadze М.А. (Tbilisi), Graeb C. (Hof),
Gulmen M.K. (Adana), Guminskyi Yu.Y. (Vinnytsya), Herashchenko S.B. (Ivano-Frankivsk),
Juenemann A.G.M. (Rostock), Kryvko Yu.Ya. (Lviv), Ocheredko O.M. (Vinnytsya), Rejdak R. (Lublin),
Sarafyniuk L.А. (Vinnytsya), Shepitko V.I. (Poltava), Shinkaruk-Dykovytska M.M. (Vinnytsya),
Stechenko L.O. (Kyiv), Wójcik Waldemar (Lublin)
Editorial council:
Appelhans O.L. (Odessa), Bulyk R.Ye. (Chernivtsi), Fedonyuk L.Ya. (Ternopil), Fomina L.V. (Vinnytsya),
Furman Yu.M. (Vinnytsya), Gerasymyuk I.Ye. (Ternopil), Golovatskyy A.S. (Uzhgorod), Kostylenko Yu.P.
(Poltava), Lutsyk O.D. (Lviv), Maievskyi O.Ye. (Kyiv), Mateshuk-Vatseba L.R. (Lviv), Mishalov V.D. (Kyiv),
Nebesna Z.M. (Ternopil), Olkhovskyy V.O. (Kharkiv), Piskun R.P. (Vinnytsya), Rudyk S.K. (Kyiv),
Sherstyuk O.O. (Poltava), Shevchuk Yu.G. (Vinnytsya), Sikora V.Z. (Sumy), Skybo G.G. (Kyiv),
Slobodian O.M. (Chernivtsi), Shkolnikov V.S. (Vinnytsya), Sokurenko L.M. (Kyiv), Tereshchenko V.P.
(Kyiv), Topka E.G. (Dnipro), Tverdokhlib I.V. (Dnipro), Yatsenko V.P. (Kyiv), Yeroshenko G.A. (Poltava)
Approved by the Academic Council of National Pyrogov Memorial Medical University, Vinnytsya, protocol
8 from 26.05.2022.
Indexation: CrossRef, Index Copernicus, Google Schoolar Metrics, National Library of Ukraine
Vernadsky
Address editors and publisher:
Pyrogov Str. 56,
Vinnytsya, Ukraine - 21018
Tel.: +38 (0432) 553959
E-mail: nila@vnmu.edu.ua
Computer page-proofs - Klopotovska L.O.
Translator - Gunas V.I.
Technical support - Levenchuk S.S.
Scientific editing - editorship
The site of the magazine - https://morphology-journal.com
ORIGINAL ARTICLES
CONTENT
Nesterenko Ye. A., Shinkaruk-Dykovytska М. М., Chaika V. H., Dudik O. P., Gunas I. V. Cephalometric
parameters of the upper and lower jaws according to the COGS method in Ukrainian young men and young
women with orthognathic occlusion depending on the type of face ..................................................................5
Orlova T. V., Stepanenko O. Yu. Central retinal artery: branching patterns on the disc of optic nerve........... 13
Khasawneh A. R., Dmytrenko S. V., Serheta I. V., Bondar S. A., Anfilova M. R. Skinfold thickness
in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity................................................................... 20
Marakhovskyi I. O., Laryanovska Yu. B., Korenieva Ye. M., Smolienko N. P., Chystiakova E. Ye.,
Belkina І. О., Velychko N. F., Misiura K. V., Bondarenko V. O. Influence of vitamin D on the
histostructure of the testis and morphometric indications of spermatogenesis of intact rats ........................... 25
Nechiporuk V. M., Pentyuk L. О., Kovalchuk O. V., Mazur O. I., Korda M. M. Ultrastructural changes
in the myocardium of animals under conditions of simulated hyperhomocysteinemia, hyper- and
hypothyroidism and their combination .......................................................................................................... 32
Maryenko N. I., Stepanenko O. Yu. Fractal dimension of skeletonized MR images as a measure of
cerebral hemispheres spatial complexity ..................................................................................................... 40
Slobodianyk S. V., Vernygorodskyi S. V., Khimich S. D., Shkolnikov V. S. The role of myofibroblasts
in the healing of chronic wounds .................................................................................................................. 48
Karatieieva S. Yu., Slobodian O. М., Muzyka N. Ya., Hauriak O. D., Chorna N. M. Pelvic circumference
in young men and young women studying in higher education institutions of Bukovina, depending
on the sport ................................................................................................................................................ 57
Oshurko A. P., Oliinyk I. Yu., Kuzniak N. B. Variant anatomy of the mandibular canal topography .............. 62
Haddad N. B. Yo., Dmytrenko S. V., Mateshuk-Vatseba L. R., Khapitska O. P., Kyrychenko V. I.
Discriminant models of the possibility of benign nevi occurrence and features in men depending on the
characteristics of anthropo-somatotypological indicators .............................................................................. 69